???????????????????????????????????????????????
?????????????>?????>?????>

??????????????????????2017??????????

  • ?????????2017-09-05
  • ????????????????
  • ?????????????
  • ??????????
  • ??????????? ??????
  • ????????????
  • ????????????????
  • ????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????/????????????????????????????????????????????????????????????????????Neuron,Journal of Neuroscience,Journal of Clinical Investigation?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3???????

?????????

1.?????????????????35????????

2.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

3.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????

??????????????????????????????????????????20??????????????????????????????????????3???????????????????????????????????????????????????

?????????

?????????????????????????????????????????????????????

luys@hust.edu.cn?????????????????????????????????15102764712??

2017??8??23??

Publications

 

Yisheng Lu*, Xiangdong Sun*, Feng-Qing Hou, Lin-Lin Bi, Dong-Min Yin, Fang Liu, Yong-Jun Chen, Jonathan Bean, Hui-Feng Jiao, Xihui Liu, Bao-Ming Li, Wen-Cheng Xiong, Tian-Ming Gao and Lin Mei, Maintenance of GABAergic activity by neuregulin 1-ErbB4 in amygdala for fear memory, Neuron.2014, 84 (4): 835-846. (*: equal contribution)

 

Arnab Barik*, Yisheng Lu*, Anupama Sathyamurthy, Andrew Bowman, Chengyong Shen, Wen-cheng Xiong, Lin Mei, LRP4 is critical for neuromuscular junction maintenance, Journal of Neuroscience. 2014, 34 (42):13892-13905. (*: equal contribution)

 

Chengyong Shen*, Yisheng Lu*, Bin Zhang*, Dwight Figueiredo?, Haitao Wu, Barik Arnab, Wen-Cheng Xiong, Lin Mei, Antibodies against low-density lipoprotein receptor–related protein 4 induce myasthenia gravis, J. Clin. Invest. 2013, 123 (12), 5190-5202. (*: equal contribution)

 

 

Haitao Wu*, Yisheng Lu*, Arnab Barik, Anish Joseph, Mark Makoto Taketo, Wen-Cheng Xiong, Lin Mei. β-Catenin gain of function in muscles impairs neuromuscular junction formation. Development. 2012, 139 (13), 2392-2404 (*: equal contribution).

 

Lei Wen*, Yi-Sheng Lu*, Xin-Hong Zhu*, Xiao-Ming Li, Ran-Sook Woo, Yong-Jun Chen, Dong-Min Yin, Cary Lai, Alvin V. Terry Jr., Almira Vazdarjanova, Wen-Cheng Xiong, Lin Mei. Neuregulin 1 regulates pyramidal neuron activity via ErbB4 in parvalbumin-positive interneurons. Proc. Natl. Acad. Sci. 2010, 107 (3): 1211-1216 (*: equal contribution)

 

Yisheng Lu*, Yubing Lv*, Yihong Ye, Yalin Wang, Yu Hong, Mark E. Fortini, Yi Zhong, Zuoping Xie. A role for presenilin in post stress regulation: Effects of presenilin mutations on Ca2+ currents in Drosophila, FASEB J. 2007, 21: 2368-2378 (*: equal contribution)

 

Yubing Lu*, Yi-Sheng Lu*, Yichun Shuai, Chunhua Feng, Tim Tully, Zuoping Xie, Yizhong, Hai-Meng Zhou. The AKAP Yu is required for olfactory long-term memory formation in Drosophila, Proc. Natl. Acad. Sci. 2007, 104 (34): 13792-13797 (*: equal contribution)

 

??.???.??????
???????? ??

???????????????????????????????????????????Gaoxiaojob????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????k???????????????????
??????
??????